Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given in /home/natureli/programi.magipashova.com/wp-content/plugins/woothemes-sensei/includes/class-sensei.php on line 926

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/natureli/programi.magipashova.com/wp-content/plugins/unyson/framework/core/components/extensions/manager/class--fw-extensions-manager.php on line 3657

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/natureli/programi.magipashova.com/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/hooks.php on line 256
Общи условия | Маги Пашова - програми

Общи условия

Общи условия

за потребители при ползване на услуги, предоставяни чрез уебсайта www.magipashova.com

Настоящият документ съдържа общите условия за потребители – физически лица, на договора за използване на услуги, предоставяни чрез уебсайта www.magipashova.com, достъпен на адрес http://www.magipashova.com/, както и всички негови поддомейни, наричан по-долу за краткост „Договора“, и урежда отношенията между „Натурелита“ ЕООД, ЕИК 203427657, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Бели брези“, ул. „Царево село“ № 11А, ап. 19, и всеки потребител на услугите или съдържанието, достъпни чрез горепосочения сайт.

 

 1. Дефиниции

Член 1. (1) За прилагането и тълкуването на настоящите общи условия, използваните понятия и изрази ще се употребяват със следното значение:

 1. Доставчик на услуга по съхранение на чужда информация“ е физическото или юридическото лице, което предоставя споделени хостинг услуги.
 2. Доставчик на услуги“ е „Натурелита“ ЕООД, търговско дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203427657, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Бели брези“, ул. „Царево село“ № 11А, ап. 19, телефон 0877497741, адрес на електронна поща: contact@magipashova.com .
 3. Електронна препратка“ е хипервръзка, обозначена в определена уеб страница, която позволява автоматизирано препращане към друга уеб страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 4. Информационна система“ е всяко конкретно устройство или комбинация от взаимосвързани подобни устройства, което или измежду които поне едно е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 5. Мобилно устройство“ е преносимо устройство, което изпълнява функциите на компютър и съдържа, но не се ограничава до, следните хардуерни и софтуерни компоненти: микропроцесор; чипсет; оперативна памет; пространство за съхранение на данни; сензорен дисплей с размер по диагонал равен на или по-малък от 7 инча или 17,78 см., който позволява визуализирането на цветове, текст и изображения, и/или клавиатура; операционна система; апликации; интернет свързаност или безжична свързаност с електронна съобщителна мрежа на доставчик на електронни съобщителни мрежи и услуги; и други. Мобилни устройства включват, но не се ограничават до, смартфони, таблети с размер да дисплея по диагонал равен на или по-малък от 7 инча и други.
 6. Неправомерни действия“ са действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи електронни съобщителни мрежи и услуги, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по неправомерен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет или други електронни съобщителни мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане или административно нарушение по българското законодателство.
 7. Потребител“ е физическо лице, което под каквато и да е форма ползва услугите или съдържанието, предоставяни чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни, администриран от доставчика на услуги, за лични цели.
 8. Случайно събитие“ е непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, непредвидимо към момента на сключване на договора, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 9. Споделени хостинг услуги“ включват, но не се изчерпват с услуги по предоставяне на свободно дисково пространство, намиращо се в инфраструктурата на доставчик на услуга по съхранение чужда информация; предоставяне на достъп до администраторски панел за публикации; обработване и администриране на информация, съхранявана в предоставеното дисково пространство; използване на електронна поща; предоставяне на параметри във връзка с изпълнение на услугата по договора, обвързващ доставчика на услуги и доставчика на услуга по съхранение на чужда информация; предоставяне на услуги по техническа поддръжка; предоставяне на контролен панел за управление на абонаментите и регистрациите на потребителите и други.
 10. Съдържание“ е всеки текст, изображение, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал, информация или цифрово съдържание, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни от доставчика на услуги върху сървър на доставчик на услуга по съхранение на чужда информация, които не се доставят на материален носител и достъпът до които се осъществява чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни.
 11. Уеб страница“ е хипертекстов документ, съдържащ файлове, изображения, аудио, видео и/или аудио-визуално и друго съдържание, достъпът до който се осъществява чрез унифициран адрес на ресурс (URL).
 12. Уебсайт“ е съвкупност от уеб страници, съдържащи текст, звук, изображение, електронни препратки, компютърни програми (софтуер) или други материали и ресурси, които са налични в Интернет и достъпът до които може да се осъществи на унифициран адрес на ресурс (URL) в електронна съобщителна мрежа чрез използването на протокол за прехвърляне на хипертекст (http/https).
 13. Уебсайтът magipashova.com“ и неговите поддомейни e уебсайт разработен, публикуван и администриран от доставчика на услуги и достъпен на адрес www.magipashova.com, чрез който на потребителя се предоставят различни услуги и съдържание, които са предмет на настоящите общи условия.
 14. Услуги“ са услуги на информационното общество, предоставяни чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни.
 15. Цифрово съдържание“ е съдържание, което е произведено и доставено в цифрова форма, като видео, музика, текстове, електронни книги и други, независимо дали е достъпно чрез изтегляне или предаване в реално време чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни, но което не се доставя на материален носител.

(2) В приложимите случаи, думи, употребени в единствено число, следва да се разбират в смисъл, включващ множествено число, и обратно.

 

 1. Предмет на договора

Член 2. (1) Доставчикът на услуги предоставя на потребителя чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни безплатно или срещу възнаграждение услуги, които включват, но не се ограничават до услуги по търсене, обработване и предоставяне на достъп до информация и съдържание, достъпни за потребителя във вид на текст, изображения, аудио, видео и/или аудио-визуални ресурси и други, както и всякакви други свързани услуги.

(2) Доставчикът на услуги предоставя услугите на регистрирани и нерегистрирани потребители съгласно чл. 4. В случаите, когато достъпът до конкретна услуга, предоставяна чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни, изисква регистрация или заплащане на възнаграждение от страна на потребителя, това е изрично указано на съответната уеб страница.

(3) Доставчикът на услуги периодично подобрява услугите, достъпни чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни, в съответствие с дейността си, като изменя техния брой, характеристики и режима на предоставянето им. Във връзка с това доставчикът на услуги може да създава или премахва определени функционалности на услугите, както и да преустанови тяхното предоставяне по реда и при условията, уговорени с настоящите общи условия.

(4) Всички услуги и всякаква форма на съдържание, предоставяни на потребителя чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни, имат само и единствено информационен и образователен характер. Те не следва да се възприемат като здравни услуги, медицински консултации и/или здравни съвети, диагностична и/или лечебно-терапевтична дейност.

 

 • Общи положения

Член 3. (1) Настоящите условия се прилагат по отношение на предоставянето на услугите чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни и съставляват неизменна част от договора, сключен между доставчика на услуги и потребителя. Те се прилагат в отношенията както с регистрираните, така и с нерегистрираните потребители – при отчитане на особеностите на съответните услуги.

(2) Текстът на настоящите общи условия е достъпен в интернет на следния адрес: http://bit.ly/2sw946q във формат, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) Електронна препратка към уеб страницата по ал. 2, която съдържа текста на настоящите общи условия, е видима в долната част на всяка уеб страница от уебсайта.

(4) Настоящите условия се считат обвързващи за доставчика на услуги от момента на публикуването им в уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни.

(5) Потребителят потвърждава, че е запознат с настоящите общи условия в тяхната цялост.

(6) Потребителят потвърждава, че е навършил пълнолетие и е дееспособен.

 

 1. Характеристики на услугите

Член 4. (1) Услугите, предоставяни чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни, които не изискват предварителна регистрация на потребителя, се предоставят безплатно и включват, но не се ограничават до, предоставяне на информация и съдържание относно балансирано, природосъобразно правилно хранене и здравословния начин на живот и други.

(2) Услугите, предоставяни чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни срещу възнаграждение, изискват регистрация на потребителя и се предоставят след сключване на договор за предоставяне на цифрово съдържание по реда на настоящите общи условия. Тези услуги включват предоставяне на достъп до аудио-визуално и друго цифрово съдържание, включващо, но не ограничено до, информационни видео клипове, интервюта, електронни книги и други ресурси относно балансирано, природосъобразно хранене, здравословния начин на живот, промоция на здравето чрез образователно информационни програми за бременни жени и други.

Член 5. (1) Услугите по чл. 4, ал. 2 от настоящите общи условия се състоят в предоставяне на достъп на потребителя до цифрово съдържание чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни за лично ползване и на територията на целия свят.

(2) Цифровото съдържание се съхранява на сървър на доставчик на услуга по съхранение на чужда информация и се предоставя на потребителя по реда на настоящите общи условия. То се предоставя на потребителя за ползване през период на достъп до 6 месеца и срещу заплащане на възнаграждение, определени от доставчика на услуги.

(3) Достъпът до аудио-визуално цифрово съдържание се предоставя на потребителя при поискване, чрез медиен поток (streaming), в избрани от потребителя време и място. Медийният поток представлява предаване на постоянен поток от аудио и/или видео сигнали чрез електронна съобщителна мрежа от уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни или посредством електронна препратка към уебсайтове, създавани, поддържани и администрирани от трети лица, до крайно устройство на потребителя, което му предоставя възможност да гледа и слуша съдържанието в реално време и многократно, включително с опции за стартиране, спиране, и превъртане, без да се съхранява постоянно копие на съдържанието или да се предоставя възможност за неговото изтегляне и записване.

(4) Възможност за изтегляне и записване на аудио-визуално или друго цифрово съдържание се предоставя единствено с разрешение от страна на доставчика на услуги или на съответните трети лица. Индикация за такова разрешение е например наличието на изрична опция за изтегляне и записване под формата на бутон или електронна препратка, която води към съответното съдържание.

(5) Достъпът до цифровото съдържание се предоставя на потребителя след заплащане на възнаграждението, определено от доставчика на услуги. Възнаграждението се определя индивидуално за всяка отделна услуга, като цените, обявени на съответните уеб страници от уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни, представляват крайни цени с включени всички данъци и такси за целия период на достъп.

(6) Плащането на дължимото възнаграждение се смята за извършено със заверяването на сметката на доставчика на услуги с дължимата сума.

(7) Доставчикът на услуги има право да променя размера на възнаграждението, дължимо за ползване на услуги по чл. 4, ал. 2, като за приложим се счита размерът на възнаграждението, посочен на уеб страницата на съответната услуга при заявяването ѝ.

(8) Достъп на потребителите до услугите по чл. 4, ал. 2 може да бъде осигурен и по други начини, извън посочения в ал. 1, при наличие на техническа възможност на доставчика на услуги за такова предоставяне. При наличието на допълнителни начини за ползване на услугите от потребителя, информацията за тези начини се публикува на уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни.

Член 6. Услугите по чл. 4, ал. 2 от настоящите общите условия се предоставят със сключването на договора за предоставяне на цифрово съдържание и предоставянето на достъп на потребителя до цифровото съдържание по реда на чл. 8 и следващите от общите условия.

 

 1. Сключване на договора

Член 7. (1) Общите условия са обвързващи за страните от момента, в който потребителят се е запознал със съдържанието им и ги приел, освен ако в тях не е предвидено друго.

(2) Потребителят потвърждава, че се е запознал със съдържанието на настоящите общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва с всяко използване на услугите и съдържанието, достъпни чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни.

(3) Използване по смисъла на предходната алинея включва, но не се ограничава до, всяко отваряне, визуализиране и възпроизвеждане на уеб страница от уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни, натискане или докосване върху електронна препратка, видима на началната (заглавна) страница или на която и да е друга уеб страница от уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни.

(4) В случай че потребителят не е съгласен с някоя от уговорките, съдържащи се в настоящите общи условия, той не следва да използва уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни или която и да е от услугите, достъпни чрез него. В случай че потребителят вече ги е използвал или ги използва, той следва да преустанови използването им незабавно и да напусне уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни.

Член 8. (1) За да използва услугите по чл. 4, ал. 2 от настоящите общи условия, потребителят сключва договор за предоставяне на цифрово съдържание при действието на настоящите общи условия.

(2) Потребителят избира услуга по чл. 4, ал. 2 от каталог от услуги, предоставящи достъп до цифрово съдържание, достъпен от меню „Програми“ на заглавната страница на уебсайта www.magipashova.com.

(3) При избор на съответната услуга на потребителя се предоставя в пълен обем информацията за характеристиките на услугата съгласно чл. 47 и чл. 49, ал. 2, 4 и 8 от Закона за защита на потребителите. В случай че достъпът до уебсайта www.magipashova.com се осъществява от мобилно устройство, на потребителя се предоставя като минимум информацията по чл. 49, ал. 5 от Закона за защита на потребителите, а достъп до пълната информация за услугата и текста на настоящите общи условия се предоставя чрез електронна препратка.

(4) След запознаване с характеристиките на конкретната услуга по чл. 4, ал. 2 от настоящите общи условия, потребителят потвърждава желанието си да заяви съответната услуга чрез натискане на бутона „Вземи програмата“.

(5) След потвърждаване на желанието си да заяви съответната услуга, на потребителят се предоставя възможност да прегледа, провери и промени направената поръчка, както и да предостави информацията, необходима за регистрация на потребителя и заплащане на услугата.

(6) При регистрацията потребителят предоставя най-малко следните данни: собствено и фамилно име, потребителско име, адрес на електронна поща, данни за плащане чрез платежен инструмент или чрез съответни други начини на плащане, приемани от доставчика на услуги и обявени в уебсайта www.magipashova.com на уеб страница с адрес: http://bit.ly/2rBahEI.

(7) При регистрацията потребителят декларира, че:

а). е запознат с настоящите общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва чрез отбелязване с поставяне на отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“; и

б). потвърждава своето изрично предварително съгласие и приема започването на изпълнението на договора преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора чрез отбелязване с поставяне на отметка в полето пред текст със следното съдържание:

Съгласен съм изпълнението на договора за предоставяне на цифрово съдържание да започне веднага и потвърждавам и приемам, че ще загубя правото си на отказ от договора, веднага след като изтеглянето или излъчването на цифровото съдържание започне.“ и

в). потвърждава желанието си да заплати съответната услуга чрез натискане на бутона „Поръчване “, с което извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(8) След извършване на електронното изявление по ал. 7, б. „в“ потребителят се препраща към съответната уеб страница на доставчик на платежни услуги, където потребителят въвежда данните за плащане чрез избрания платежен инструмент и получава информация за банкова сметка в случай, че предпочита да заплати чрез банков превод.

(9) Информацията за предлаганите услуги по чл. 4, ал. 2 не трябва да се разглежда като обвързваща доставчика на услуги оферта. С извършването на електронното изявление чрез натискането на бутона „Поръчване“ потребителят приема обвързваща оферта относно избраните услуги. При приемане на заявката от страна на доставчика на услуги, на потребителя автоматично се изпраща електронно съобщение за приемане на заявката. Заявката се потвърждава и договорът се смята за окончателно сключен след извършване на плащане от страна на потребителя.

(10) С първото електронното съобщение по ал. 9 на потребителя се изпращат и данните за достъп до заявеното цифрово съдържание.

Член 9. Договорът за предоставяне на цифрово съдържание за използване на услугите по чл. 4, ал. 2 се сключва за срок, равен на периода на достъп по чл. 5, ал. 2 от настоящите общи условия, определен от доставчика на услуги за всяка отделна услуга.

(2) Периодът на достъп започва да тече от получаването на второто електронното съобщение по чл. 8, ал. 9.

Член 10. Договорът се сключва на български език.

 

 1. Условия за ползване на услугите

Член 11. (1) Услугите по чл. 4, ал. 1 от общите условия се предоставят свободно и не изискват регистрация.

(2) Услугите по чл. 4, ал. 2 от общите условия се предоставят след регистрация и заплащане на дължимото възнаграждение.

Член 12. Предлаганите чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни услуги изискват наличие на интернет свързаност на съответното крайно устройство на потребителя, чрез което се ползват услугите.

Член 13. (1) С цел предоставяне на услугите по чл. 4, ал. 2 доставчикът на услуги автоматично създава потребителски профил (акаунт) на всеки потребител, който се регистрира съгласно чл. 8.

(2) Потребителят може да ползва услугата единствено чрез потребителския си профил.

(3) Потребителският профил съдържа най-малко следната информация:

 1. период на достъп за ползване на услугата;
 2. текущ статус на услугата;
 3. история на заявените услуги по чл. 4, ал. 2.

Член 14. (1) Услугите, предоставяни чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни са достъпни на български език.

Член 15. (1) Достъпът до аудио-визуалното цифрово съдържание при предоставяне на услугите по чл. 4, ал. 2 се осъществява чрез медиен поток (streaming) чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни. Аудио-визуалното цифрово съдържание е достъпно като отделни модули с различна продължителност.

(2) Достъпът до друго цифрово съдържание при предоставяне на услугите по чл. 4, ал. 2 се осъществява чрез предоставяне на електронни препратки за изтегляне и съхраняване на файлове, достъпни чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни в стандартни файлови формати.

Член 16. (1) Достъпът до аудио-визуалното цифрово съдържанието при предоставяне на услугите по чл. 4, ал. 2 е защитено от технически средства за защита срещу неразрешено използване посредством DRM (digital rights management) технологии.

(2) Доставчикът на услуги не поставя ограничения в броя на преглежданията или използванията на цифровото съдържание в рамките на периода на достъп.

Член 17. (1) С цел осигуряване на технически необезпокоявано използване на услугите по чл. 4, ал. 2 е необходимо крайното устройство, чрез което услугите се използват от потребителя, да отговаря на следните минимални технически изисквания:

 1. Хардуерни изисквания: персонален компютър (PC) или Mac с процесор Intel Core 2 Duo или еквивалентен, 2 GB RAM, графична карта с видео ускорение и звукова карта.
 2. Софтуерни изисквания: операционна система версия Microsoft Windows 7 или по-нова или Mac OS X или по-нова; интернет браузър Microsoft Internet Explorer0, Mozilla Firefox 45.7.0, Google Chrome 56.0 или по-нови; приставката Adobe Flash 24 или по-нова версия.

(2) Аудио-визуалното цифрово съдържание при използване на услугите по чл. 4, ал. 2 може да бъде възпроизвеждано с високо качество (1080p) при минимална скорост на интернет връзката 6 Mbps, а със стандартно качество (720p) при минимална постоянна скорост на интернет връзката от 4 Mbps.

 

 • Права и задължения на страните

Член 18. (1) Потребителят има право на достъп до услугите, достъпни чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомени при спазване на условията и изискванията, определени от доставчика на услуги, общите условия и действащото българско законодателство.

(2) Потребителят има право да ползва услугите, достъпни чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни само за лични цели, извън рамките на всякаква търговска или професионална дейност.

(3) Потребителят има право да изтегля и съхранява на своето крайно устройство цифровото съдържание, по отношение на което доставчикът на услуги изрично и недвусмислено е предоставил възможност за изтегляне и съхраняване, с изключение на аудио-визуалното цифрово съдържание при предоставяне на услугите по чл. 4, ал. 2.

(4) Потребителят има право да ползва услугите от неограничен брой крайни устройства при спазване на изискванията на настоящите общи условия.

Член 19. (1) Потребителят има право на рекламация за несъответствие на услугите с уговореното в договора за предоставяне на цифрово съдържание за услугите по чл. 4, ал. 2.

(2) Упражняването на правото на рекламация по ал. 1 изисква от потребителя да предяви рекламация пред доставчика на услуги чрез отправяне на искане за привеждане на услугата в съответствие с договора, отбив от цената или възстановяване на заплатената сума. Искането на потребителя за рекламация следва да съдържа най-малкото:

а). в какво се състои несъответствието на услугата;

б). доказателство, че дължимото възнаграждение за предоставяне на услугата е заплатено за периода на достъп, в който е възникнало основанието за рекламация;

в). описание на техническите параметри на крайното устройство на потребителя и на скоростта на интернет връзката;

г). други факти и обстоятелства, които потребителят счита за относими.

(3) След получаването на искането за рекламация, доставчикът на услуги разглежда искането за рекламация. В случай че въз основа на предоставената по ал. 2 информация рекламацията бъде сметната за основателна, доставчикът на услуги предоставя на потребителя обезщетение, изразяващо се в (предоставяне на допълнителен период за достъп до заявената услуга по чл. 4, ал. 2, равняващ се на периода, през който услугата не е съответствала на дължимото или потребителят не е могъл да я ползва).

(4) Потребителят може да упражни правото си по ал. 1 в срок до 14 дни от откриване на несъответствието, но не по-късно от шест месеца (в приложимите случаи), считано от получаването на данните за достъп до заявеното цифрово съдържание съгласно чл. 6, ал. 10 от настоящите общи условия.

Член 20. (1) Потребителят има право да иска и получава информация от доставчика на услуги, отнасяща се до условията за ползване на услугите.

(2) Потребителят има право да уведомява доставчика на услуги на следния адрес на електронна поща: contact@magipashova.com за забелязани проблеми, свързани с ползването на услугите, включително, но не само технически грешки, затруднения при използването, повредено, неработещо или неактуално съдържание или електронни препратки с цел същите да бъдат своевременно поправени, отстранени или обновени, и други.

Член 21. (1) Потребителят няма право да използва цифровото или друго съдържание, предоставяно чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни извън посочените в настоящите общи условия начини и за посочените в тях цели.

(2) Потребителят няма право да използва цифровото или друго съдържание за търговски цели; да го разпространява, представя публично, излъчва по безжичен път, предава и препредава по кабел; да го превежда на друг език; да го преработва и синхронизира; да предлага по безжичен път или по кабел достъп на неограничен брой лица до съдържанието или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях; да записва или съхраняват копия на съдържанието, с изключение на посочените в настоящите общи условия изключения; да предоставя на трети лица копия на съдържанието; и да предоставят на трети лица услуги, свързани с предоставения му достъп до съдържанието.

Член 22. (1) Потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия и да не извършва неправомерни действия.

(2) Извършването на неправомерни действия от страна на потребителя ще се смята от доставчика на услуги за нарушаване на настоящите общи условия.

(3) Потребителят се задължава да не използва технологии или средства, различни от технологиите и средствата, предоставени от уебсайта www.magipashova.com и реализирани чрез нормалната функционалност на уебсайта, за достъп до цифрово или каквото и да е друго съдържание, достъпно чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите пддомейни.

(4) Потребителят се задължава да не се представя за друго лице или за представител на друго физическо или юридическо лице или група от лица, които не е овластен да представлява, или по какъвто и да било начин да въвежда в заблуждение доставчика на услуги или трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена професионална или друга група.

Член 23. (1) Потребителят се задължава да заплаща по определения от доставчика на услуги начин възнаграждението, дължимо за ползване на услугите по чл. 4, ал. 2.

(2) С извършването на електронното изявление по чл. 8, ал. 7, б. „в“ и въвеждането и потвърждаване на данните за плащане съгласно чл. 8, ал. 8 от настоящите общи условия потребителят заявява своето съгласие за задължаване на платежната му сметка със сумата на възнаграждението за избраните от потребителя услуги по чл. 4, ал. 2 от общите условия.

(3) Потребителят има право да получи фактура, издадена от доставчика на услуги, за заплатените от него възнаграждения за ползването на услугите по чл. 4, ал. 2 от общите условия. В случай че потребителят желае да му бъде издадена фактура, той следва да уведоми доставчика на услуги и да му предостави допълнителни данни съгласно изискуемите от Закона за счетоводството и Закона за данък върху добавената стойност задължителни реквизити на фактурата.

Член 24. (1) Доставчикът на услуги предоставя услугите в съответствие с уговореното в настоящите общи условия и полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя да ползва услугите нормално и необезпокоявано.

(2) Доставчикът на услуги има право на всички възнаграждения, дължими от потребителя за ползване на услугите по чл. 4, ал. 2 от общите условия.

Член 25. (1) Доставчикът на услуги има право да изпраща на потребителя на услугите по чл. 4, ал. 2 търговски съобщения, отнасящи се до услугите, предоставяни чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни.

(2) При нежелание за получаване на съобщения по ал. 1 потребителят следва да заяви своето желание да не получава търговски съобщения от доставчика на услуги чрез натискане върху електронна препратка за автоматично отписване, която е обозначена в съдържанието на съответното електронно съобщение.

Член 26. (1) Доставчикът на услуги има правото, след отправяне на предупреждение до потребителя до посочения от него адрес на електронна поща в разумен срок, да спира, ограничава или променя услугите по чл. 4, ал. 2, предоставяни на потребителя, както и да уведомява компетентните държавни органи, ако по преценка на доставчика на услуги чрез поведението си потребителят извършва неправомерни действия, нарушава разпоредбите на действащото българско законодателство или настоящите общи условия.

(2) Доставчикът на услуги има правото да променя съдържанието на услугите с цел тяхното непрекъснато подобряване и актуализиране. Информация за предстоящи промени се публикува под формата на съобщение на уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни в разумен срок.

(3) В случаите по ал. 2 доставчикът на услуги уведомява и потребителя, ползващ услуги по чл. 4, ал. 2, на посочения от него адрес на електронна поща за предстоящи промени в разумен срок преди извършването на промените.

Член 27. (1) Доставчикът на услуги има правото да поставя на всяка от уеб страниците на уебсайта www.magipashova.comи неговите поддомейни електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от доставчика на услуги или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на доставчика на услуги.

(2) Доставчикът на услуги полага дължимата грижа да установи дали съдържанието, публикувано на уебсайтовете по ал. 1, е незаконно или накърняващо правата на трети лица. В случай че доставчикът на услуги получи уведомление, че съдържание, публикувано на уебсайт, който е извън контрола на доставчика на услуги, нарушава правата на трети лица, доставчикът на услуги незабавно премахва електронната препратка, рекламния банер или рекламната форма към този уебсайт.

(3) Доставчикът на услуги не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на уебсайтовете по ал. 1 или разпространяваното чрез тях съдържание, както и на услуги или съдържание, станали достояние на потребителя при ползване на услугите, предлагани чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни.

Член 28. (1) Доставчикът на услуги има право да блокира временно или да прекрати предоставянето на услугите на потребител, който нарушава свои задължения, свързани с използването на услугите. Достъпът до услугите може да бъде възстановен при отстраняване на нарушението и последиците от него.

(2) Доставчикът на услуги уведомява потребителя за всяко блокиране или прекъсване на услугите по чл. 4, ал. 2 на основанията, посочени в ал. 1, чрез изпращане на електронно съобщение на адреса на електронна поща на потребителя.

(3) В случай на многократни и повтарящи се нарушения на общите условия от страна на потребителя, доставчикът на услуги има право да заличи потребителския профил след изпращане на електронно съобщение на адреса на електронна поща на потребителя.

Член 29. (1) Доставчикът на услуги се задължава да поддържа и актуализира услугите и предоставяното съдържание, с изключение на съдържание, предлагано при ползване на услугите, но създавано или разпространявано от трети лица и достъпно чрез уебсайтове, различни от уебсайта www.magipashova.com.

(2) Доставчикът се задължава да предоставя услугите по начин, който да не изисква от потребителя допълнителни разходи, включително, но не само, разходи за допълнително съдържание, достъпно само срещу заплащане, или допълнителен хардуер или софтуер, различен от посочения в чл. 18.

 

 • Права на интелектуална собственост

Член 30. (1) При ползване на услугите, предмет на настоящите общи условия, потребителят получава достъп до съдържание, което може да включва обекти, закриляни от авторски права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост на доставчика на услуги или на съответно указани трети лица.

(2) Потребителят има правото да възпроизвежда съдържанието по ал. 1 на едно или повече крайни устройства.

(3) Правата на интелектуална собственост върху съдържанието, разположено на уебсайта www.magipashova.com и неговите поддоемйни, се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други приложими закони и принадлежат на доставчика на услуги или на съответно указани трети лица, отстъпили на доставчика на услуги правото на използване на съответните закриляни обекти.

Член 31. (1) Използването на услугите и на включеното в тях съдържание, което съдържа обекти, закриляни от права на интелектуална собственост, в нарушение на настоящите общи условия, освен нарушение на уговореното между доставчика на услуги и потребителя, може да съставлява и нарушение на права върху обекти на интелектуална собственост на трети лица.

(2) За всяко нарушение по ал. 1 потребителят може да понесе гражданска, административнонаказателна или наказателна отговорност, като в този случай потребителят има задължението да обезщети доставчика на услуги или трети лица за причинените вреди.

 

 1. Отговорност и обезщетения

Член 32. (1) Доставчикът на услуги полага дължимата грижа съдържанието в уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни да се поддържа винаги вярно и актуално, но не гарантира достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира с конкретни срокове за актуализиране на информацията, освен ако не е посочено нещо различно на уебсайта www.magipashova.com (доколкото е приложимо).

(2) Доставчикът на услуги полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя за нормално и необезпокоявано ползване на услугите по чл. 4, ал. 1, но няма задължението и не гарантира, че тези услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.

(3) Доставчикът на услуги не носи отговорност за претърпени от потребителя вреди вследствие на посочване на неверни данни от потребителя при заявяването на услугите по чл. 4, ал. 2, както и за вреди, произтекли вследствие на неправомерен достъп до услугата чрез използване на чужди данни за достъп.

Член 33. (1) Доставчикът на услуги не носи отговорност за наличността и качеството, в това число ефикасността, въздействието, приложимостта, точността и други, на стоките и услугите, доведени до знанието на потребителя чрез публикуване на уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица.

(2) Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на доставчика на услуги, последният не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, обезпечаването, изпълнението, изменението и прекратяването на договорни и законови задължения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за причинени вреди, произтекли от неизпълнението на тези задължения.

Член 34. Доставчикът на услуги не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя или за загуба на данни, произтекли от съдържание, съхранено или използвано по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Член 35. (1) Доставчикът на услуги не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън контрола на доставчика на услуги, включително в случаи на случайно събитие, непреодолима сила, прекъсване на глобалната или локалната интернет свързаност, породено от повреди в основната физическа инфраструктура, неправилна софтуерна конфигурация, свръхнатоварване на мрежата, атаки от тип „отказ от услуга“ и всякакви други проблеми в предоставянето на услугите извън контрола на доставчика на услуги, проблеми, дължащи се на оборудването на потребителя, както и при случаи на неправомерен достъп или неправомерна намеса на трети лица във функционирането на информационните системи на доставчика на услуги или сървърите на доставчик на услуга по съхраняване на чужда информация.

(2) Доставчикът на услуги не носи отговорност за достъпността, качеството или надеждността на всякакво външно съдържание и услуги, предоставени на потребителя от трети лица или споменати по какъвто и да е начин чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни, включително чрез електронни препратки, сочещи към външни източници на съдържание.

(3) Доставчикът на услуги не носи отговорност за непредоставяне на услугите по чл. 4, ал. 2, прекъсвания или влошавания на качеството на услугите по чл. 4, ал. 2, когато последните се дължат на несъобразяване с изискванията за осигуряване на технически необезпокоявано използване на услугите съгласно чл. 18 от настоящите общи условия.

(4) С приемането на настоящите общи условия потребителят заявява, че разбира възможността за евентуални прекъсвания и друг вид технически или софтуерни затруднения при осъществяване на интернет свързаността до уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни, които могат да възникнат независимо от положената от страна на доставчика на услуги дължима грижа. Потребителят заявява, че няма да търси обезщетение от доставчика на услуги за претърпени вреди, настъпили вследствие на посочените прекъсвания или затруднения при осъществяването на интернет свързаността до уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

Член 36. (1) Доставчикът на услуги не носи отговорност за претърпени вреди, включително пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите по чл. 4, ал. 1, както и вследствие на изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотaта на съобщения, материали, информация или друго съдържание, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни във връзка с тези услуги.

(2) Доставчикът на услуги не носи отговорност за претърпените вреди, включително пропуснатите от потребителя или от трети лица ползи, причинени вследствие на разваляне на договора поради неспазване от страна на потребителя на изискванията на настоящите общи условия, неспазване на разпоредбите на действащото законодателство или поради изпълнението на разпореждания на компетентни държавни органи.

Член 37. Доставчикът на услуги не носи отговорност за настъпили имуществени и неимуществени вреди за здравето и/или психиката на потребителя, в случай, че той възприеме предлаганата информация като здравна услуга, медицинска консултация, медицински и/или здравен съвет, диагностична и/или лечебно-терапевтична дейност.

Член 38. (1) Потребителят отговаря за опазването на своето потребителско име, парола или каквито и да било други данни, предоставени във връзка с ползването на услугите съгласно настоящите общи условия.

(2) Потребителят е длъжен незабавно да уведоми доставчика на услуги за всеки забелязан случай на неправомерен достъп до услугите чрез използване на потребителското му име и парола, както и във всички случаи, когато според потребителя съществува опасност от такова използване.

(3) Потребителят отговаря за всички действия, извършени чрез използване на потребителското му име и парола от него или от трети лица, в случай че потребителят не е уведомил доставчика на услуги съгласно ал. 2 в разумен срок.

 

 1. Промени в общите условия

Член 39. (1) Доколкото услугите, предоставяни от доставчика на услуги, постоянно се допълват и изменят с цел тяхното развитие и усъвършенстване, както и с оглед на възможни законодателни изменения, настоящите общи условия могат да бъдат променяни от доставчика на услуги. Текстът на измените общи условия се публикува на уебсайта www.magipashova.com в разумен срок преди влизането им в сила.

(2) В случай на извършване на промени в общите условия, доставчикът на услуги уведомява потребителя на услугите по чл. 4, ал. 2 за извършените промени чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от потребителя адрес на електронна поща в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(3) С изключение на случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт, потребителят на услугите по чл. 4, ал. 2 може да изрази несъгласие с промените в общите условия, като се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение, или може да продължи да го изпълнява при действащите преди измененията общи условия.

(4) Потребителят упражнява правото си по ал. 3 чрез изпращане до доставчика на услуги на електронно съобщение, с което го уведомява за упражняването на правото си по ал. 3. Потребителят следва да изпрати електронното съобщение в едномесечен срок от получаването на уведомлението по ал. 2. Електронното съобщение следва да бъде изпратено от адреса на електронна поща, с който потребителят е заявил услугата по чл. 4, ал. 2 и до който е било изпратено уведомлението по ал. 2.

(5) При упражняване на правото на отказ от договора по ал. 3 от страна на потребителя на услугите по чл. 4, ал. 2, доставчикът на услуги възстановява на потребителя част от заплатеното от тях възнаграждение, отнасящо се за периода след прекратяването на договора, пропорционално на дните, през които потребителят е ползвал услугата.

(6) Измененията в общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е уведомен за тях при условията на ал. 2 и не е упражнил правото си по ал. 3 и 4.

(7) Ако потребителят на услугите по чл. 4, ал. 1 от настоящите общи условия продължи да ги използва след окончателното влизане в сила на измененията в общите условия, ще се счита, че същият е изразил съгласието си с измененията в общите условия.

 

 1. Прекратяване на договора

Член 40. Освен в случаите, предвидени в настоящите общи условия, договорът между страните се прекратява при настъпването на някое от следните обстоятелства:

 1. по взаимно съгласие на доставчика на услуги и потребителя;
 2. в други предвидени в закона случаи.

Член 41. Всяка от страните има право да развали договора в случай на неизпълнение на задължение на другата страна, произтичащо от настоящите общи условия, по причина, за която тази страна отговаря.

 

 • Защита на личните данни

Член 42. Доставчикът на услуги предприема необходимите мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и действащото българско и европейско законодателство. Правилата на доставчика на услуги за защита на личните данни са достъпни в уебсайта www.magipashova.com на уеб страница с адрес: http://bit.ly/2sw946q.

 

 • Разрешаване на спорове

Член 43. Всички спорове между страните, възникващи от или отнасящи се до договора, сключен помежду им, включително въпроси, свързани с тълкуването, недействителността, изпълнението или прекратяването на договора, както и спорове по попълването на празноти в договора или изменението му във връзка с нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство и добра воля чрез преговори и взаимни отстъпки от страните. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът може да бъде отнесен за разрешаване от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

 

 • Допълнителни уговорки

Член 44. (1) Освен в изрично предвидените случаи, посочените в настоящите общи условия, писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на бутон или маркиране на радиобутон или отметка в уебсайта www.magipashova.com и неговите поддомейни и други подобни, доколкото изявлението е технически записано по начин, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.

(2) С приемането на настоящите общи условия и със сключването на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат разменените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай че потребителят е посочил невалиден адрес на електронна поща, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от доставчика на услуги, дори ако не е било получено.

Член 45. В случай че една или повече от уговорките на настоящите общи условия бъде прогласена за недействителна изцяло или отчасти, това не влече недействителност на договора, на други негови уговорки или други отделни негови части, които продължават да бъдат в сила между страните. Недействителната клауза се смята за заместена от повелителните норми на закона или установената практика и обичаи.

Член 46. Настоящите общи условия са прилагат в съответствие със законите на Република България, като за всички неуредени от тях въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Настоящите общи условия са приети с решение на управителя на „Натурелита“ ЕООД на 01 юни 2017 г и влизат в сила от същата дата.


Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/natureli/programi.magipashova.com/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/natureli/programi.magipashova.com/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/natureli/programi.magipashova.com/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13